Algemene Voorwaarden

Freelance SEO Specialist

Artikel 1. Definities

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Freelance SEO Specialist: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: SEMwise handelend onder de naam “Freelance SEO Specialist”, gevestigd aan Hofbeeklaan 63 te Ede, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 85224200;

Content: Teksten, beeldmateriaal, huisstijl, logo’s, symbolen, merken, handelsnamen, e.d. die door de Opdrachtgever worden aangeleverd i.v.m. de Werkzaamheden;

Opdrachtgever: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Freelance SEO Specialist een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Freelance SEO Specialist en de Opdrachtgever;

Partijen: Freelance SEO Specialist en de Opdrachtgever;

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;

Website: De website van de Opdrachtgever waarop de Overeenkomst betrekking heeft dan wel de website die Freelance SEO Specialist in opdracht van de Opdrachtgever ontwikkelt of heeft ontwikkeld;

Werk: De website, de softwareprogrammatuur, de tekst, het beeldmateriaal, het design, het ontwerp en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet dat Freelance SEO Specialist in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever heeft opgeleverd of voor de Opdrachtgever heeft vervaardigd;

Werkzaamheden: Alle door Freelance SEO Specialist ten behoeve van de Opdrachtgever uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden.

 1. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Algemeen

 1. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, op ieder aanbod en iedere offerte van Freelance SEO Specialist en op alle overige rechtshandelingen tussen Partijen.
 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Indien, in afwijking van het gestelde in artikel 2.2, op de Overeenkomst tevens de inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever van toepassing zijn en in de inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever en in deze algemene voorwaarden van Freelance SEO Specialist een afwijkende of tegenstrijdige bepaling staat, dan prevaleert de bepaling opgenomen in deze algemene voorwaarden van Freelance SEO Specialist.
 1. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Partijen, dan wordt de Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten en op vervolgopdrachten.
 1. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden dienen Schriftelijk te worden overeengekomen. 
 1. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Freelance SEO Specialist vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 1. Indien Freelance SEO Specialist niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Freelance SEO Specialist het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 1. Freelance SEO Specialist heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. De Opdrachtgever wordt Schriftelijk van de nieuwe algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.
 1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 3. Offertes en prijzen

 1. Offertes en prijzen
 1. Alle offertes van Freelance SEO Specialist zijn vrijblijvend.
 1. De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen.
 1. Kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief btw.
 1. Genoemde prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 1. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Freelance SEO Specialist opgegeven wensen ten aanzien van de Werkzaamheden en andere gegevens waarop Freelance SEO Specialist zijn offerte of aanbod baseert.
 1. Freelance SEO Specialist kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 1. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Freelance SEO Specialist daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Freelance SEO Specialist anders aangeeft.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Freelance SEO Specialist niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 1. Indien Freelance SEO Specialist een inschatting geeft van het aantal uren dat het uitvoeren van de Werkzaamheden kost, dan kunnen aan deze inschatting geen rechten worden ontleend.
 1. De door Freelance SEO Specialist aan de Opdrachtgever verstrekte offerte en daarbij behorende documenten, ontwerpen en een gepresenteerd plan voor verbetering van de Website e.d. blijven eigendom van Freelance SEO Specialist en mogen zonder toestemming van Freelance SEO Specialist niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden. Handelt de Opdrachtgever in strijd met dit artikel, dan is Freelance SEO Specialist gerechtigd voor het gebruik een marktconforme vergoeding aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever mondeling, via de e-mail of andere vorm van digitaal akkoord is gegaan met de offerte of het aanbod van Freelance SEO Specialist.

Artikel 5. Looptijd, verlenging en opzegging

 1. Looptijd, verlenging en opzegging
 1. De Overeenkomst voor zoekmachineoptimalisatie wordt aangegaan voor een bepaalde tijd.
 1. De looptijd van de Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt Schriftelijk met de Opdrachtgever overeengekomen.
 1. Na het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst wordt de Overeenkomst telkens automatisch verlengd met de periode waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, tenzij de Overeenkomst overeenkomstig artikel 5.4 door één der Partijen is opgezegd.
 1. Ieder der Partijen kan de Overeenkomst voor bepaalde tijd tegen het einde van de looptijd opzeggen. Een dergelijke opzegging dient Schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds beëindigt, dan blijft de vergoeding tot aan het einde van de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst verschuldigd. In een dergelijk geval is Freelance SEO Specialist gerechtigd de totale nog verschuldigde maandbedragen in één keer aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6. Annulering

 1. Annulering
 1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst voor het (gedeeltelijk) ontwikkelen van een Website annuleert of tussentijds beëindigt, dan heeft Freelance SEO Specialist het recht het volgende aan de Opdrachtgever in rekening te brengen:
  1. Alle reeds uitgevoerde Werkzaamheden op basis van het uurtarief van Freelance SEO Specialist;
  2. De gereserveerde arbeidstijd op basis van het uurtarief van Freelance SEO Specialist.
 1. Annulering dient Schriftelijk te geschieden.

Artikel 7. Wijzigen van de Overeenkomst

 1. Wijzigen van de Overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
 1. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullend voorstel gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van het uurtarief van Freelance SEO Specialist.
 1. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Freelance SEO Specialist op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst kosteloos tussentijds op te zeggen.

Artikel 8. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Uitvoering van de Overeenkomst
 1. Freelance SEO Specialist heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst één of meerdere derde partijen in te schakelen.
 1. Freelance SEO Specialist voert de Werkzaamheden op afstand uit, tenzij Partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 1. De Overeenkomst leidt voor Freelance SEO Specialist tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting. 
 1. Freelance SEO Specialist garandeert niet dat het uitvoeren van de Werkzaamheden leidt tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, zoals meer omzet, meer websitebezoekers, meer nieuwe afnemers of meer naamsbekendheid. De honorering van Freelance SEO Specialis is niet afhankelijk van het resultaat. Indien de uitvoering van de Werkzaamheden niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn leidt tot bepaalde resultaten, dan geeft dat de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst tussentijds kosteloos te beëindigen of op enige vorm van compensatie. Het is inherent aan zoekmachineoptimalisatie dat de resultaten niet direct zichtbaar zijn.
 1. Alle mededelingen van Freelance SEO Specialist over de mogelijke resultaten van zijn Werkzaamheden zijn indicatief van aard, zonder dat de Opdrachtgever daaraan rechten kan ontlenen.
 1. Freelance SEO Specialist is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 1. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, dan kan Freelance SEO Specialist de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 9. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. Verplichtingen van de Opdrachtgever
 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Freelance SEO Specialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Freelance SEO Specialist worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Freelance SEO Specialist zijn verstrekt, dan heeft Freelance SEO Specialist het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Freelance SEO Specialist ter beschikking heeft gesteld.
 1. De Opdrachtgever dient zijn volledige medewerking te verlenen zodat Freelance SEO Specialist zonder vertraging de Overeenkomst kan uitvoeren. Indien de Opdrachtgever niet tijdig zijn medewerking verleent en Freelance SEO Specialist daardoor extra Werkzaamheden dient uit te voeren, dan worden de kosten daarvan aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 1. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 
 1. De Content dient te voldoen aan de door Freelance SEO Specialist voorgeschreven specificaties.
 1. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het openbaar maken van Content waarvan de rechten bij derden liggen.
 1. Indien de Opdrachtgever aan Freelance SEO Specialist elektronische bestanden e.d. verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.
 1. De Opdrachtgever dient Freelance SEO Specialist alle autorisaties te verlenen die noodzakelijk zijn om de Werkzaamheden uit te voeren, zoals toegang tot bepaalde accounts.
 1. Indien Freelance SEO Specialist Werkzaamheden uitvoert op de locatie van de Opdrachtgever of op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, dan dient de Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat:
  1. De locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is voor Freelance SEO Specialist;
  2. Aan Freelance SEO Specialist een werkplek ter beschikking wordt gesteld met de gebruikelijke faciliteiten;
  3. Freelance SEO Specialist op de locatie de Werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren;
  4. De locatie veilig is. 
 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan Freelance SEO Specialist een opdracht te geven tot het vervaardigen van Werk dat inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Freelance SEO Specialist constateert of een vermoeden heeft dat het door de Opdrachtgever gewenste Werk in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Freelance SEO Specialist het recht de Overeenkomst te annuleren en de tot dan toe uitgevoerde Werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Freelance SEO Specialist is niet verplicht te controleren of het door de Opdrachtgever gewenste Werk de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is.
 1. Indien de Opdrachtgever verhuist, dan dient de Opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres Schriftelijk aan Freelance SEO Specialist mede te delen.
 1. De Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat indien de Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt aan de Website, dat gevolgen kan hebben voor de positie van de Website bij de zoekresultaten van zoekmachines. 
 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig accorderen van of geven van terugkoppeling op (deel)opleveringen, zodat Freelance SEO Specialist verder kan met de uitvoering van de opvolgende Werkzaamheden. Indien de Opdrachtgever niet tijdig accordeert of zijn terugkoppeling geeft, dan is Freelance SEO Specialist  niet aansprakelijk voor de vertraging die daaruit voortvloeit.
 1. Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens Freelance SEO Specialist handelt, dan dient de Opdrachtgever alle schade (daaronder tevens begrepen kosten) te vergoeden die Freelance SEO Specialist daardoor lijdt of heeft geleden.

Artikel 10. Oplevering van de Website

 1. Oplevering van de Website
 1. Onverwijld nadat de Website gereed is, stelt Freelance SEO Specialist de Opdrachtgever daarvan in kennis.
 1. Eventuele bugs, gebreken en gewenste wijzigingen in de opgeleverde Website dienen binnen 30 dagen na de kennisgeving genoemd in artikel 10.1 aan Freelance SEO Specialist kenbaar te worden gemaakt. Indien bugs, gebreken of gewenste wijzigingen niet binnen deze termijn door de Opdrachtgever aan Freelance SEO Specialist kenbaar zijn gemaakt, dan wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de opgeleverde Website.
 1. Indien de Opdrachtgever na de kennisgeving genoemd in artikel 10.1 wijzigingen wenst in de Website die niet vallen onder de specificaties die Partijen zijn overeengekomen, zoals aanpassingen in de stijl van de Website of extra functionaliteiten, dan worden deze wijzigingen uitgevoerd op basis van het uurtarief van Freelance SEO Specialist, tenzij Partijen voor deze wijzigingen een vaste prijs zijn overeenkomen.
 1. De Website wordt online gezet na overleg met de Opdrachtgever.
 1. Indien de Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven aan het online zetten van de Website, zonder een deugdelijke en/of volledig controle uit te voeren, dan is dat volledig voor risico van de Opdrachtgever.
 1. Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt een door Freelance SEO Specialist opgeleverde Website zoals hij is (“as is”) aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie. De Opdrachtgever heeft geen recht op updates, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11. Uitvoeringstermijn

 1. Uitvoeringstermijn
 1. Een door Freelance SEO Specialist opgegeven termijn voor het volbrengen van de Werkzaamheden heeft een indicatieve strekking. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Freelance SEO Specialist Schriftelijk in gebreke te stellen. Freelance SEO Specialist dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 1. In het geval dat een door Freelance SEO Specialist met de Opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 1. Overschrijding van een uitvoeringstermijn geeft de Opdrachtgever geen recht op kosteloze ontbinding van de Overeenkomst, op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.

Artikel 12. Inloggegevens

 1. Inloggegevens
 1. Indien Freelance SEO Specialist inloggegevens van de Opdrachtgever ontvangt, dan zal Freelance SEO Specialist verantwoordelijk omgaan met deze inloggegevens.
 1. Indien de Opdrachtgever inloggegevens wijzigt van een account waar Freelance SEO Specialist in het kader van de Overeenkomst toegang tot dient te hebben, dan dient de Opdrachtgever zijn gewijzigde inloggegevens aan Freelance SEO Specialist kenbaar te maken.
 1. Indien een ongeautoriseerde derde kennis neemt van inloggegevens van de Opdrachtgever en/of toegang heeft tot een account van de Opdrachtgever, dan is Freelance SEO Specialist waarvoor niet aansprakelijk. In een dergelijk geval dient de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk zijn inloggegevens te wijzigen en mee te werken bij het beperken van de schade ten gevolge van het ongeautoriseerde gebruik. Constateert Freelance SEO Specialist een hackerattack/ongeautoriseerd gebruik m.b.t. inloggegevens en/of een account van de Opdrachtgever, dan stelt Freelance SEO Specialist de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

Artikel 13. Tariefwijziging

 1. Tariefwijziging
 1. Freelance SEO Specialist heeft het recht jaarlijks zijn tarieven aan te passen en het aangepaste tarief op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. De Opdrachtgever wordt minimaal 2 maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding Schriftelijk van een tariefwijziging in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

Artikel 14. Facturatie en betaling

 1. Facturatie en betaling
 1. Facturen worden via de e-mail naar de Opdrachtgever gestuurd.
 1. Freelance SEO Specialist is gerechtigd om periodiek te factureren.
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Freelance SEO Specialist aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij Schriftelijk anders door Freelance SEO Specialist aangegeven.
 1. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is. Indien de wettelijke handelsrente hoger is, dan wordt de wettelijke handelsrente aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
 1. Indien de Opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, dan heeft Freelance SEO Specialist het recht de uitvoering van de Overeenkomst op de schorten. Freelance SEO Specialist is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever door een dergelijke opschorting lijdt. De Opdrachtgever wordt middels een Schriftelijke verklaring van deze opschorting in kennis gesteld.
 1. De Opdrachtgever verricht de aan Freelance SEO Specialist verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening.
 1. Freelance SEO Specialist heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom. Freelance SEO Specialist kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Freelance SEO Specialist kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de rente en incassokosten worden voldaan.
 1. Rechten worden aan de Opdrachtgever verleend onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever alle uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomsten verschuldigde vergoedingen volledig betaald heeft.
 1. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 10 dagen na de factuurdatum Schriftelijk door Freelance SEO Specialist te zijn ontvangen op straffe van verval van alle rechten ter zake. Tijdig ingediende bezwaren worden door Freelance SEO Specialist in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 15. Klachten

 1. Klachten
 1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk en, op straffe van verval van rechten, in ieder geval binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft Schriftelijk aan Freelance SEO Specialist te worden medegedeeld.
 1. De Opdrachtgever dient Freelance SEO Specialist de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken en binnen een redelijke termijn herstelwerkzaamheden uit te voeren.
 1. Klachten worden niet (verder) kosteloos in behandeling genomen indien:
  1. De Opdrachtgever of een derde zonder voorafgaande toestemming van Freelance SEO Specialist werkzaamheden en/of wijzigingen aan de Website heeft uitgevoerd resp. aangebracht;
  2. Gebreken zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de Opdrachtgever of een derde;
  3. Gebreken het gevolg zijn van diensten die niet door Freelance SEO Specialist zijn geleverd of van werkzaamheden die niet door Freelance SEO Specialist zijn uitgevoerd.
 1. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Freelance SEO Specialist daardoor gevallen, voor rekening van de Opdrachtgever.
 1. Herstelwerkzaamheden die zonder toestemming van Freelance SEO Specialist door een derde of door de Opdrachtgever zelf zijn uitgevoerd worden nimmer vergoed en geven de Opdrachtgever niet het recht de betaling op te schorten.
 1. De aansprakelijkheid van Freelance SEO Specialist is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 16.
 1. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 1. Indien een door Freelance SEO Specialist opgeleverde Website niet of niet meer naar behoren functioneert door aanpassingen in of updates van software van een derde, dan zijn de kosten voor het updaten en/of aanpassen van de opgeleverde Website voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring

 1. Aansprakelijkheid en verjaring
 1. Freelance SEO Specialist kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
  1. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
  2. Enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 1. De Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Freelance SEO Specialist is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken, uitgewerkte ontwerpen, de Content, e.d. onjuist en/of niet volledig zijn. De Opdrachtgever vrijwaart Freelance SEO Specialist tegen alle aanspraken ter zake.
 1. De Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, dan is Freelance SEO Specialist niet aansprakelijk voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 1. Freelance SEO Specialist is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten, websites of software van derde partijen.
 1. Het openbaar maken van het opgeleverde Werk is geheel voor risico van de Opdrachtgever. Freelance SEO Specialist is niet aansprakelijk voor negatieve publiciteit naar aanleiding van het openbaar maken van het Werk.
 1. Freelance SEO Specialist garandeert niet dat de Website zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. Freelance SEO Specialist is niet aansprakelijk voor schade, waaronder omzetverlies, die voortvloeit uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Website, een technische fout in de Website of het offline staan van de Website.
 1. Freelance SEO Specialist is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Website. De Opdrachtgever dient er zelf voor zorg te dragen dat de inhoud van zijn Website niet in strijd met de wet is en niet de (auteurs)rechten van derden schendt.
 1. Freelance SEO Specialist is niet aansprakelijk voor het verlies van door de Opdrachtgever toegepaste inloggegevens. Freelance SEO Specialist is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van inloggegevens wordt gemaakt.
 1. Freelance SEO Specialist is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door cybercriminaliteit.
 1. Freelance SEO Specialist is niet aansprakelijk indien het resultaat voortvloeiende uit de Werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever.
 1. Freelance SEO Specialist is niet aansprakelijk voor het dalen van de positie van de Website in de zoekresultaten van een zoekmachine.
 1. Freelance SEO Specialist is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek (BW) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Freelance SEO Specialist is niet aansprakelijk voor handhaving door zoekmachines van hun (algemene) voorwaarden, richtlijnen of beleid of voor sancties van zoekmachines.
 1. Iedere aansprakelijkheid van Freelance SEO Specialist voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing of beschadiging van data, vertragingsschade, bedrijfsschade, reputatieschade, bedrijfsstagnatie, het verloren gaan van Content, arbeidskosten en opgelegde boetes.
 1. Indien Freelance SEO Specialist aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking door een rechter niet van toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van Freelance SEO Specialist beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Freelance SEO Specialist gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of Freelance SEO Specialist voor de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis niet verzekerd is, dan is de aansprakelijkheid van Freelance SEO Specialist beperkt tot het bedrag dat de Opdrachtgever betaald heeft voor het gedeelte van de Werkzaamheden of het Werk waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een Overeenkomst met een looptijd van meer dan 1 maand, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het gefactureerde bedrag voor de Werkzaamheden of het Werk voor de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
 1. De aansprakelijkheid van Freelance SEO Specialist ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Freelance SEO Specialist, onverwijld en deugdelijk, Schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Freelance SEO Specialist ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De Opdrachtgever dient Freelance SEO Specialist te allen tijde de mogelijkheid te geven herstelwerkzaamheden uit te voeren en schade te beperken of ongedaan te maken.
 1. Elke rechtsvordering wegens een handelen en/of nalaten van Freelance SEO Specialist verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken en in ieder geval door verloop van 1 jaar na het einde van de Overeenkomst.

Artikel 17. Vrijwaring

 1. Vrijwaring
 1. De Opdrachtgever vrijwaart Freelance SEO Specialist voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Freelance SEO Specialist toerekenbaar is. Indien Freelance SEO Specialist uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Freelance SEO Specialist zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Freelance SEO Specialist, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Freelance SEO Specialist en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 18. Overmacht

 1. Overmacht
 1. Freelance SEO Specialist is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Van overmacht aan de zijde van Freelance SEO Specialist is onder andere sprake indien Freelance SEO Specialist verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: internetstoring, cybercriminaliteit, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, boycot, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, diefstal, brand, epidemieën, pandemie, overheidsmaatregelen, ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Freelance SEO Specialist de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren, fouten in software, website of (online) diensten van derden, een tekortkoming van een door Freelance SEO Specialist ingeschakelde derde partij en wijzigingen in wet- en regelgeving.
 1. Freelance SEO Specialist heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Freelance SEO Specialist zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 1. Indien de Overeenkomst wegens een overmachtssituatie wordt ontbonden of de uitvoering van de Werkzaamheden wegens een overmachtssituatie wordt opgeschort, dan heeft Freelance SEO Specialist het recht alle reeds uitgevoerde Werkzaamheden op basis van het uurtarief van Freelance SEO Specialist aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 19. Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens
 1. Freelance SEO Specialist verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Opdrachtgever het privacybeleid van Freelance SEO Specialist raadplegen, zie https://freelanceseospecialist.nl/privacy-policy/.

Artikel 20. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

 1. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst
 1. Freelance SEO Specialist is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
  1. De Opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt; 
  2. Op de locatie van de Opdrachtgever waar Freelance SEO Specialist de Overeenkomst uitvoert een gevaarlijke situatie is ontstaan of vermoedelijk een gevaarlijke situatie zal ontstaan;
  3. Na het sluiten van de Overeenkomst Freelance SEO Specialist omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; 
  4. Aan de Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  5. De Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of het faillissement van de Opdrachtgever is aangevraagd;
  6. Ten aanzien van de Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
  7. De onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd;
  8. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Freelance SEO Specialist kan worden gevergd.
 1. Alle Werkzaamheden die tot aan het moment van de opschorting of de ontbinding zijn uitgevoerd resp. zijn opgeleverd worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 1. Freelance SEO Specialist is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt doordat Freelance SEO Specialist de Overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat Freelance SEO Specialist de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgeschort.
 1. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Freelance SEO Specialist geleden schade. Onder schade dient o.a. omzetverlies te worden verstaan.
 1. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt ontbonden door Freelance SEO Specialist, dan zal Freelance SEO Specialist in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de Werkzaamheden voor Freelance SEO Specialist extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 21. Intellectuele eigendomsrechten en Content

 1. Intellectuele eigendomsrechten en Content
 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Content berusten bij de Opdrachtgever of diens licentiegevers. De Opdrachtgever verleent Freelance SEO Specialist voor het uitvoeren van de Werkzaamheden een licentie op de Content.
 1. Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden, waaronder merkrechten, auteursrechten of portretrechten, behoort niet tot de opdracht. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
 1. De Opdrachtgever dient zelf na te gaan of de Content geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Freelance SEO Specialist voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

Artikel 22. Intellectuele eigendomsrechten en Werk

 1. Intellectuele eigendomsrechten en Werk
 1. De intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op het Werk blijven eigendom van Freelance SEO Specialist of van zijn licentiegever.
 1. De Opdrachtgever dient de intellectuele eigendomsrechten van Freelance SEO Specialist en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.
 1. Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met Freelance SEO Specialist, verkrijgt de Opdrachtgever een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd tot het gebruik van het Werk, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 1. Het is Freelance SEO Specialist toegestaan de software die onderdeel is van het Werk te gebruiken en aan een derde ter beschikking te stellen.
 1. Het Werk kan bestaan uit softwareprogrammatuur of online diensten die niet door Freelance SEO Specialist ter beschikking worden gesteld, maar door een derde partij. In een dergelijk geval wordt de omvang van de licentie van deze softwareprogrammatuur of online dienst bepaald door de (gebruiks- en/of licentie)voorwaarden van de betreffende softwareprogrammatuur of online dienst.
 1. Freelance SEO Specialist heeft de vrijheid om het Werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. In dat kader is Freelance SEO Specialist bevoegd een afbeelding van het Werk en/of het logo en de naam van de Opdrachtgever als referentie op de website van Freelance SEO Specialist te plaatsen of te vermelden in een andere reclame-uiting zoals op een social media kanaal van Freelance SEO Specialist.
 1. Freelance SEO Specialist heeft het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23. Vervaltermijn

 1. Vervaltermijn
 1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Freelance SEO Specialist vervallen in ieder geval na 1 jaar nadat de Opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd.

Artikel 24. Contractovername en stoppen met bedrijfsactiviteiten

 1. Contractovername en stoppen met bedrijfsactiviteiten
 1. Indien Freelance SEO Specialist zijn onderneming (gedeeltelijk) overdraagt of zijn rechtsverhouding die voortvloeit uit de Overeenkomst overdraagt, dan verleent de Opdrachtgever middels het aangaan van de Overeenkomst bij voorbaat toestemming voor de overname van de Overeenkomst door de partij die de onderneming (gedeeltelijk) van Freelance SEO Specialist overneemt resp. die de rechtsverhouding overneemt en is de Opdrachtgever verplicht zijn medewerking aan deze contractovername te verlenen zoals volgt uit artikel 6:159 BW.
 1. Freelance SEO Specialist is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt doordat Freelance SEO Specialist (gedeeltelijk) stopt met zijn bedrijfsactiviteiten.
 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Freelance SEO Specialist enig recht uit een met Freelance SEO Specialist gesloten Overeenkomst aan een derde over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

Artikel 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Alle geschillen tussen Partijen zullen exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Freelance SEO Specialist gevestigd is. 
 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 1. Deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en alle rechtshandelingen tussen Partijen worden exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van ieder ander recht, beheerst door Nederlands recht, ook indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buiten Nederland is uitgevoerd of indien de Opdrachtgever buiten Nederland gevestigd is.